Ogora jânâna

Ogora janana

Ogora jānāna – ogora jānāna

dä tyāre na ranṛa joṛa shwa

* 2x Näwi sparley raghe dä guluno dunyā joṛa shwa

Ogora jānāna – ogora jānāna

 

Zmaka läka shara abe bura wraka spora wa

Cherta mārawara masti täli zä xpäl kora wa

Panṛe ghutäy näwey pa hār buted dä Marg soräy wu

Shrang dä jwandun täly mexana ye täsha tora wa

2x Ya sande au oxke

Ya te spina xanda joṛa shwa

 

Yā jwandun armān wo yā rangina shan ranguna shu

Minā ro muske shwa pa xandā wärta guluna shu

Mast shu sāqi  dasi kul jahān ye mast behosha ka

Hara sa omed shu har nazar kä xumāruna shu

2x Här qadam kä tal

Pa hāra xla kä xandā joṛa shwa

 

Bya spogmey kasiro shwa pä stärgo ishāre kawi

Xkule nawi masta sharam sharam ke naxre  kawi

Har xwa mina mina dä shirina dä rangina da

Rang au husän yau shu maste xande masxare kawi

2x Xob na joṛ xumār

Shu dä ferāgh na leyla joṛa shwa

2x Xanda Ghani Xāna bia dä wrana dunyā joṛa shwa

Ogora jānāna – ogora jānāna