Stā de kasam de ستا دې قسم دئ

Sta de kasam we

 

Sta de kasam we – che pa dägha lar mudaam terega – Zäma gulfam raza

Sta de kasam we – che pa dägha lar mudaam raza – Zäma gulfam raza

Sta de kasam we – che pa dägha lar mudaam raza – Zäma gulfam raza

 

Sta de kasam we che mudaam pa dägha lar terega

Zä de didam kawom mahbube pa karar terega

2x Pa ashiqano bande täl lara läg paam raza – Zäma gulfam raza

Sta de kasam we – che pa dägha lar mudaam raza – Zäma gulfam raza

 

Zäma maabube daa tä tsumra dder naazuna kawe

Kä pa khwagu stärgu, khwagä khwagä sätuna kawe

2x pa dwa lasi bä därta zä kawom salam raza – Zäma gulfam raza

Sta de kasam we – che pa dägha lar mudaam raza – Zäma gulfam raza

 

Daa tore zulfe de pa mäkh  khware ware maza kaa

Bäl de pa shin kames ke spine sätaare maza kaa

2x Maa sanam gul ta raura ddak dä mayu jaam raza – Zäma gulfam raza

Sta de kasam we – che pa dägha lar mudaam raza – Zäma gulfam raza