O waRey Lailo bâdâm gul käRey däy او وړۍ لیلو بادام ګل كړۍ دئ

O waRey Lailo

 

O waRey Lailo – Bâdâm gul kaRey däy

Staa pa toro san°o ke parun che maa lidäli däy

O waRey Lailo – Bâdâm gul kaRey däy

 

Stërge de bia dë gwël ghutey shwe

Paan°a dë por të kRë che oparey guluna

 

Zëmâ dë gwël pë shaan jaanaana

Raasha che dër kRëm dë sargoshun°o saruna

 

Staa ba dë gwëlo dawan ter shi

Sëwi ba paate shi zëmaa pë zRë daaghuna